OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „MALUCHOWO”
I NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU „MALUCHOWO”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna
 2. Siedziba Administratora danych osobowych i dane kontaktowe: ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 1016258750, KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 27 października 2020r. pełni Katarzyna Stępka, e-mail katarzyna.stepka@gmail.com
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  tj. realizacji obowiązków statutowych Niepublicznego Przedszkola „Maluchowo”
  i Niepublicznego Żłobka „Maluchowo” wynikających z przepisów prawa, realizacji
  i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 5. Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  – podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  – innym podmiotom, upoważnionym na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa – jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i prawnie wymagane.
  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 12. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
en_GBEnglish